Nhà Cung Cấp

Đối với các cửa hàng, nhà cung cấp luôn là đối tượng cần được quan tâm và chú ý trong quá trình kinh doanh. Chỉ khi có phần mềm quản lý nhà cung cấp hợp lý, công việc của cửa hàng mới có thể hoạt động một cách ổn định, mang đến hiệu quả cao.

Quản lý nhà cung cấp là hoạt động mà các cửa hàng sẽ kiểm soát thông tin, phân loại nhà cung cấp cũng như quản lý công nợ đối với từng nhà cung cấp. Đây là công việc cực kì cần thiết trong mối quan hệ giữa cửa hàng và nhà cung cấp, giúp cửa hàng có thể hoạt động một cách tốt nhất.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment kết nối >> Chọn Nhà cung cấp

Bước 2: Từ Nhà cung cấp >> Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các thông tin vào form

Last updated