Báo Cáo Đơn Hàng

Đây là tính năng trên để xem tổng quát tình hình bán hàng của gian hàng theo các góc nhìn về: thời gian, lợi nhuận biên, lợi nhuận, doanh thu, chi phí.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment báo cáo

Bước 2: Từ Ment báo cáo >> Chọn Báo cáo đơn hàng

Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng đã giao hoàn thành kèm theo lợi nhuận, doanh thu, chi phí của từng đơn hàng đó. Người dùng có thể lọc các đơn hàng theo thời gian, nguồn đơn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

  • Lợi nhuận biên: là phần chênh lệch giữa chi phí biên và doanh thu biên. Trong đó, chi phí biên là phần chi phí phải tăng khi sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm. Còn doanh thu biên là phần doanh thu kiếm được khi sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm.

  • Lợi nhuận: là chỉ số thể hiện sự chênh lệch giữa doanh thu của doanh nghiệp và các chi phí đầu tư, phát sinh của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế, đó chính là chỉ số dùng để phản ánh rõ nhất tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp.

  • Doanh thu: là khoản tiển mà cửa hàng nhận được khi bán sản phẩm và dịch vụ do nó sản xuất ra. Doanh thu được tính bằng cách lấy giá bán nhân với lượng hàng bán ra.

  • Chi phí: là những khoản tiền mà bạn phải dùng để chi trả nhằm phục vụ cho lợi ích của cửa hàng.

Last updated