In Đơn

In đơn trong quản lý bán hàng giúp chính xác các thông tin như tên sản phẩm, số lượng sản phẩm, thông, thông tin người gửi - nhận, mã đơn hàng. Nhằm tránh tình trạng sót thông tin đơn hàng hay ghi nhầm mã đơn hàng.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment đơn hàng >> Chọn In đơn

Bước 2: Chọn các đơn hàng cần thực hiện >> Chọn Thao tác tương ứng cần thực hiện

Các thao tác thực hiện:

  • In phiếu nhặt hàng: in phiếu có chứa thông tin sản phẩm

  • Gửi hãng vận chuyển: các đơn hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển

  • In đơn hàng: in thông tin đơn hàng

  • Đóng hàng: đơn hàng được chuyển đến trạng thái đóng hàng

Last updated