Lịch Sử In

Hiển thị danh sách thông tin những lần in phiếu đơn hàng giúp quản lý các phiếu đơn hàng linh hoạt và hiệu quả.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment đơn hàng >> Chọn Lịch sử in

Bước 2: Từ Danh sách lịch sử in có thể chỉnh sửa phiếu đơn hoặc xóa phiếu đơn

Nếu muốn chỉnh sửa phiếu in thì chọn icon chỉnh sửa của phiếu muốn sửa

Bước 1: Chọn icon chỉnh sửa của phiếu >> Chi tiết phiếu in hiển thị

Bước 2: Chọn phiếu in >> Chọn In theo mặc định hoặc In theo mẫu tùy chỉnh

  • In theo mẫu mặc định: Phiếu đơn hàng sẽ được in theo mẫu có sẵn của hệ thống cài đặt

  • In theo mẫu tùy chỉnh: người dùng có thể cài đặt phiếu in phù hợp với cửa hàng đang vận hành của mình.

Last updated