Card

Đây là một tấm thiếp nhỏ trên đó có nội dung thông tin cá nhân (tên, nghề nghiệp, chức vụ, thông tin liên hệ) hoặc thông tin về một doanh nghiệp. Card visit chính là ấn phẩm định danh của cá nhân, tổ chức.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Hệ thống >> Chọn Card

Bước 2: Muốn thêm mới card thì chọn Thêm mới ở phía bên phải

Bước 3: Điền các thông tin vào Card >> Sau đó chọn Thao tác muốn thực hiện

Các thao tác thực hiện:

  • Trở về: Thêm mới card sẽ không được lưu và sẽ trở lại màn hình Danh sách card

  • Lưu: Card mới tạo sẽ được lưu và Danh sách card được cập nhật

  • Xem trước: Người dùng sẽ được xem giao diện hiển thị của Card nếu lưu card

Ở card có thể xem thông tin card, chỉnh sửa card hoặc xóa card khi click vào icon của card

Last updated