Chi Tiết Đơn Hàng

Trang chi tiết đơn hàng giúp bạn theo dõi toàn bộ thông tin chi tiết về một đơn hàng cụ thể. Mento giúp quản lý tiến độ của từng đơn hàng một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Mỗi đơn hàng chỉ được phép cho một nhân viên mở để thực hiện cập nhật tiến độ. Khi đó, đơn hàng sẽ xuất hiện icon khóa để thông báo có người đang mở đơn.

Trạng thái: Chưa xác nhận: đơn hàng trong giai đoạn xác nhận tính hợp lệ bởi hệ thống

 • Nếu đơn hàng từ Facebook, Tiktok thì có thể nhắn tin trực tiếp trong hệ thống.

 • Ở đơn hàng này có thể chỉnh sửa, xóa, xem sản phẩm, xem lịch sử thay đổi của đơn hàng

 • Vận chuyển, Thanh toán của đơn hàng được phép chỉnh sửa

 • Ở trạng thái Chưa xác nhận này có thể thay đổi thành các trạng thái: Đơn hàng mới, Đã hủy.

Trạng thái: Đơn hàng mới: là đơn hàng được xác nhận từ (shopee, facebook, tiktok shop…) và chuyển thông tin về cho người bán xử lý.

 • Nếu đơn hàng từ Facebook, Tiktok thì có thể nhắn tin trực tiếp trong hệ thống.

 • Ở đơn hàng này có thể chỉnh sửa, xóa, xem sản phẩm, xem lịch sử thay đổi của đơn hàng

 • Vận chuyển, Thanh toán của đơn hàng được phép chỉnh sửa.

 • Ở trạng thái Đơn hàng mới này có thể thay đổi thành các trạng thái: Chưa xác nhận, Chờ đóng hàng, Đang đóng hàng, Chờ lấy hàng, Đang giao hàng, Đã giao hàng, Đã hủy

Trạng thái: Chờ đóng hàng: Đơn hàng sau khi đã xử lý (đã đi đơn) và đang trong quá trình chờ đóng gói

 • Nếu đơn hàng từ Facebook, Tiktok thì có thể nhắn tin trực tiếp trong hệ thống.

 • Ở đơn hàng này có thể xem sản phẩm, xem lịch sử thay đổi của đơn hàng

 • Không thể chỉnh sửa và xóa đơn hàng

 • Ở trạng thái Chờ đóng hàng này có thể thay đổi thành các trạng thái: Đơn hàng mới, Đang đóng hàng, Chờ lấy hàng, Đang giao hàng, Đã giao hàng, Đã hủy

Trạng thái: Đang đóng hàng:

 • Nếu đơn hàng từ Facebook, Tiktok thì có thể nhắn tin trực tiếp trong hệ thống.

 • Ở đơn hàng này có thể xem sản phẩm, xem lịch sử thay đổi của đơn hàng

 • Không thể chỉnh sửa và xóa đơn hàng

 • Ở trạng thái Chờ đóng hàng này có thể thay đổi thành các trạng thái: Đơn hàng mới, Đang đóng hàng, Chờ lấy hàng, Đang giao hàng, Đã giao hàng, Đã hủy, Đang Hoàn, Đã Hoàn.

Last updated