Xác Nhận Đơn CTV

Sau khi cộng tác viên tạo đơn, thì chỉ bên quản trị viên mới có thể xem đơn hàng mới và xác nhận thông tin của đơn.

Bước 1: Ment cộng tác viên > Xác nhận đơn CTV

Bước 2: Chọn đơn > Xác nhận đơn Ctv

  • Xác nhận: chấp nhận đơn ctv

  • Từ chối: nếu bạn chối đơn sẽ bị đẩy về lại

Bước 3: Sau khi xác nhận đơn Ctv, bạn có trở về màn hình đơn hàng kiểm tra đơn hàng bạn đã xác nhận.

Last updated