Tài Khoản

Ở phần quản lý tài khoản khi người dùng muốn thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính an toàn cho tài khoản của mình khi bị để lộ thông tin tài khoản thì vào Tài khoản để thay đổi mật khẩu.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Cấu hình >> Chọn Tài khoản >> Form Đổi mật khẩu hiển thị

Bước 2: Điền thông tin vào form >> Chọn Lưu thay đổi

  • Mật khẩu cũ: Nhập mật khẩu hiện tại tài khoản đang sử dụng để đăng nhập vào hệ thống

  • Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu muốn thay đổi vào

  • Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu vừa mới thay đổi ở trên

Có thể hiển thị nội dung nhập mật khẩu đã nhập bằng cách click vào icon mắt để hiển thị nội dung. Sau khi thay đổi mật khẩu thành công thì có thể đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu vừa được thay đổi.

Last updated